„Кит“

на Бинка Желязкова по сценарий на Йордан Ра­дичков, който не е допуснат до екраните на страната. През февруари 1967 става ясно, че и филмът на Христо Писков и Ирина Акташева „Понеделник сутрин“ е окончателно спрян.

Два филма, които не стигат до летния ек­ран на Брезник.

Преди това на екран излизат „Отклонение“ (по сценарий на Блага Димитрова), който твър­де много се различава от наложената идеологи­ческа доктрина.

През пролетта уханието на люляк в София се допълва от още един мирис, този път разне­сен от висшите етажи на Партийния дом, къ­дето се помещава отдел „Изкуство и култура“ на ЦК на БКП: 2. Да се поведе още по-решителна и настъпателна борба срещу буржоазното влияние на чуждопоклоничеството, срещу идеологическата ди­версия на империализма в областта на художествено­то творчество, на икономическата и научно-техниче­ската пропаганда.

Печатът, радиото и телевизията, целият идеологи­чески фронт да подобрят своята дейност за засилване на класово-партийните позиции в областта на наука­та, литературата и изкуството.

Комитетът за изкуство и култура и неговите поде­ления, с участието на творческите профсъюзи, в ед­номесечен план да прегледат репертоарно-тематични­те планове на театрите, оперите и филмовите студии, Българската концертна дирекция, завод „Балкантон“, издателствата, радиото и телевизията и да извадят от тях всички теми и произведения, които не отговарят на изискванията за високохудожествено, целенасочено, настъпателно класово-партийно изкуство и култура. /3/

По това време начело на кинематографи­ята е проф. Филип Филипов. Той е шлифован партиен кадър, който сляпо и безогледно след­ва идеологическата доктрина и повеля – дава лични указания за цензуриране на филма „Кит“ /4/  и спира проекта „Пътешествие за сол“ на сцена­риста Кольо Николов и режисьорката Бинка Же­лязкова. Държи дори филмът „Прокурорът“ да се гледа и от ЦК на БКП, въпреки че филмът е напра­вен в духа на общото звучене на тази творба (еднои­менната пиеса на Георги Джагаров, бел. моя), в духа на нейната проблематика и че се е получил един вълнуващ филм за нашата комунистическа правда, за нашата истина, за нашия комунистически хуманизъм /5/, а неговият сценарист е председател на Съюза на българските писатели, а по-късно зам.-пред­седател на Държавния съвет на Република Бъл­гария.

1968 година се оказва преломна не само за жителите на Брезник, които имат възмож­ността да се потопят сред екзотиката на далечен Египет, но и за българските кинема­тографисти като Рангел Вълчанов, решили да заснемат филм в братска Чехословакия. Режи­сьорът снима „Езоп“ в студия „Барандов“ (Че­хословакия).

/3/ Фонд 404, опис 3, а.е. 20, л. 12 („Мероприятия за подобряване на идеологическата работа с интелигенцията и студентската младеж, за засилване на икономическата и научно-техническата пропаганда в страната“ (утвърдени от секретариата на ЦК на БКП с протокол номер 217 от 22 април 1968 г.).

/4/ Статулов, Деян. Соцреализмът като предпоставка за налагане на цензура в българското игрално кино. Млада наука за изкуствата. София, 2010.

/5/ Фонд 404, опис 4, а.е. 347, л. 66.