Графична база Гуанлан. Къщите на художниците. 300-годишни „Хака“ стил. Снимка: автора

Великата китайска стена. Дзиншанлин. Снимка: Шан

Академия за изящни изкуства Тянджин (Тиендзин). Традиционна китайска живопис. Снимка: автора

Това, което те приемат и се подчиня­ват на – Реда, Йерархията, Семейството.

Конфуцианство – не бих и не бих го определил като нищо повече от мисли – добре или зле записани мисли – напечатани и преведени под наслов, едва ли не учение.

За мен хората в Китай не се замис­лят относно ежедневното си поведение. Относно отношенията си с другите. Дълбоко тях е вградена система на мисъл и поведе­ние, която не подлежи на дебат, обсъждане, хорски приказки и его.

Мисловна, философска система.

Методична и доказана през хилядо­летията.

За мен и може би за всички опреде­лението “Laowai” (чужденец/варварин) е

Графична база Гуанлан – в личното ателие. Снимка: Чен

трудно за възприемане и крайно неразбираемо.

Ние сме варвари. От другия свят. Задавал съм си въпроса защо след завоеванията и пътуванията на адмирал Джън Хъ императорската администрация изгаря, потопява и оставя да изгние цялата флотилия на Китайската империя (1470 – 1525).

Флотилия, която би могла да превземе познаваемия тогава свят.

Дали не са искали да не общуват с варварите?

Ние не познаваме Китай. Не познаваме триъгълника опиум–сребро–чай. Не познаваме историята на тази импе­рия, когато е подложена на подчинение.

Не познаваме превземането на Манджурия от японците и последствията (1931).

Знаем само за Великата китайска стена – бегло – за ня­каква полуразрушена теракотена армия (керамична армия).

Дори понякога се питам – те имат ли живот, свой живот?