Компас, 2015

Speedformel, 2004-2007

Тази препратка едва ли е случайна – като че ли нищо не се е променило от древни времена. Хората продължават да се борят за оце­ляване, често пъти жертвайки себе си.

Важен елемент за авторката е времето и скоростта, с която го усвояваме. В живота ù се наслагват не само два пространствени, но и два времеви пояса. В България и Германия разликата се определя не само от географската ширина, но и от времето, което като че ли тече по различен начин и с различен ритъм – на историческо, фило­софско и битово ниво. В “Speedformel” тя създава странна, обтекаема форма с дупка в единия край, която изразява трудно постижимото единство на тези два свята. Тежката непоколебимост на бронза само подчертава безкрайната сложност на проблема за разбирането и намирането на общ език.

Времето присъства винаги в нейните рабо­ти не само като движение, както във видеата например. То е там като носител на миналото, с усещането за настоящето и с предвижданията за бъдещето. Независимо от интереса ù към по-фи­лософските измерения на живота, именно отно­шението към него я кара да не остава далеч и от конфликтите на съвремието. Във видеото „Прос­то игра“ Марияна Василева превръща на пръв по­глед безобидната игра на петанк в един градски парк в предупреждение, подсказвайки колко неу­сетно една ситуация може да се смени с напълно различна. Едноименната ù скулптура на гигантска ръка, показваща знака на мира (и победата), всъщ­ност е „привързана“ за стената. Миролюбивият жест започва да прилича на прашка, която може и да убива.

Какво е мястото на Марияна Василева в съвре­менното изкуство? Тя успява да изрази по един нена­трапчив начин личните си преживявания и колизии, и да ги обвърже с конкретни социални, политически, но и глобални философски теми. Борави по непод­ражаем начин с разпознаваеми средства. Василева е поет и боец едновременно. В специфичното съче­таване на тези непримирими подходи се състои и въздействието на работите ù. Те говорят за нея, за нас и за света наоколо – без назидание и натрапва­не. Тези, които имат нужда, ще го видят.