В двете работи „Листа“ и „Лодка“ Василева като че ли съчетава две свои любими теми. Едната е за движението, за преместването, изобразена през обувките, а другата – за тър­сенето на нови светове, която още от времето на Диоген се свързва с източник на светлина.

Една от последните ù ра­боти – скулптурата „Лодка и фар“ – също представлява ви­зуално-поетичен хибрид между идеята за пътуването и осве­тяването на пътя. Фарът е по­ставен не на твърда земя, както се очаква от този символ на си­гурност, а върху лодка. Устой­чивостта изчезва, основите са разклатени, абсолютното е поставено под съмнение. Пре­мигващата светлина може да се появява на различни места, да ни води към нови пътища, но и да ни подвежда. Несигурността е симптом на обществото.

С идеята за пътуването са свързани и последните твор­би на Марияна Василева – “Boat People (Корабни хора)” и „Ком­пас“. Първата инсталация пре­сича отново лични спомени и преживявания с актуални све­товни събития. От една стра­на е споменът за бащата на художничката, който иска да пътува по света – почти не­възможна и свързана с много проблемни обстоятелства за­дача по времето на комунисти­ческия режим. Забраната да се изнася чуждестранна валута например кара хората да крият малки спестявания и доста чес­то тайник са именно обувките. Така обувката се превръща в символ на непреодолимото же­лание, но и на всички ограниче­ния, поставяни по пътя на реа­лизацията му. От друга страна, днес тази работа се натоварва с информаци­ята за емигрантски потоци, трагични съдби, потънали кораби и погубени животи в един­ствения чисто човешки стремеж за по-добро съществуване.

„Компас“ продължава тези идеи и ги за­дълбочава. Човешката фигура носи лодката/ компас на главата си. Тя е отговорна за своя­та съдба, за своя кораб живот, но точно зара­ди това трябва да прави постоянни избори, да може да се ориентира добре и да променя посоката. Изчистената композиция и позата напомнят примитивни практики за пренася­ не на товари.

Ръце, 2013

Съкровищата са навсякъде, 2008-2010

Лодка и фар, 2016

Boat People (Корабни хора), 2015