През 2019 година Чешкият център в София* ще отбележи 70 години от своето създаване. Историческите данни говорят, че това е един от първите чуждестранни културни институ­ти – създаден е през 1949 година по силата на междуправителствен чехословашко-български културен договор и за разлика от други подобни организации, адресът му през тези седем десети­летия е един и същи и това е ул. „Раковски“ 100.

Дейността на Чешкия център се променя през годините така, както се реконструира и сградата, в която се помещава. В началото е само представителен магазин за културни стоки, а по-късно в началото на 50-те години е добавена и културната дейност. Мисията на институция­та обаче е винаги една и съща – представяне на най-доброто от чехословашкото, а впоследствие от чешкото изкуство. Затова и интересът към Чешкия център никога не е стихвал, особено в го­дините, когато в него се представят забранени­те филми от 60-те или се предлагат стоки, кои­то не могат да бъдат закупени никъде другаде.

Днес Чешкият център, въпреки конкуренци­ята на всичко случващо се ежедневно в София, отново е търсен оазис за интересни събития от сферата на литературата, киното, дизай­на, музиката, изкуството… Неотдавна беше въ­зобновен и търговският му елемент с отваря­нето на Czech Design Маг, предлагащ продукти на известни чешки дизайнери. През последните години ЧЦ активно подпомага чешката външна политика в областта на публичната дипломация. Той съчетава културни, образователни, научни, изследователски и иновационни дейности и пре­доставя и информационно обслужване.

Програмата на Чешкия център през 2019 го­дина ще има две основни направления. От една страна тя ще бъде свързана с темата „Свобода“, предвид отбелязването на 30 години от Нежна­та революция, разрушаването на Берлинската стена и падането на тоталитарните режими във всички държави от бившия Източен блок. Още през януари стартираме с амбициозния про­ект The Freedom Factory на студенти и дипло­манти от Факултета по изкуство и дизайн към Университета „Ян Евангелиста Пуркине“ в Усти над Лабем, който ще бъде представен в Шумен. Целта на проекта е да изложи актуалните инте­реси на чешките студенти, които в работите си осмислят различни проблеми – социални, кул­турни, исторически и политически, но също и свързани с околната среда, екологията, постин­дустриалното общество, цифровите техноло­гии, виртуалната реалност и постинтернета. Другата не по-маловажна идея е с това начи­нание да се стартира възобновяването на пре­къснатите отношения между Шумен и Усти над Лабем, които в миналото са били побратимени градове. През февруари изложбата ще бъде по­казана и в София в нетрадиционното културно пространство The Laboratory.

Освен в изложби, предвиждаме темата за сво­бодата да бъде застъпена в поредица от срещи и дискусии, които ще засегнат свободата в изкуството, в литературата, в медиите и др. Гледни точ­ки ще представят гости от Чехия и техни коле­ги от България. Планираме също така прожекции на филми, както и представяне на литературни заглавия. Специално внимание ще отделим на ли­чността и драматургията на Вацлав Хавел.

Второто направление от програмата ще продължи с представянето на проекти, отбе­лязващи 100-годишнината от създаването на Чехословакия (1918) и 50 години от края на Праж­ката пролет (1968), които бяха основна тема през 2018 година. Предстои да бъдат показани изложбите: „В това време на едно друго място / 100 години чешки комикс“ (март 2019, Съюз на българските художници), „Дизайнът от 60-те: Колекцията на Ян Йенища“ (април 2019, Чешки център), „Mini Wonders вчера и днес – Чешката иг­рачка“ (май /юли 2019, Чешки център / Морското казино в Бургас).