Автор: Соня Александрова

Кинофестивалът във Венеция (Мострата) е най-старият в света, открит през 1932 година. Поради прекъсвания по време на Втората све­товна война, а и след нея по политически причи­ни, той има в архива си 75 издания. Днес е извес­тен най-вече с основния си конкурс и неговата най-висша награда „Златен лъв“, но фестивалът има и други паралелни програми с различни видове кино, които също имат отличия.

България присъства на Мострата на Вене­ция спорадично и с променливо в хода на годините признание. Ако се вярва на някои италиански из­точници, нашето участие започва на десетото издание през 1942 – последното преди спирането на фестивала поради войната. Даже много от ис­ториците го смятат за „непроведен“. Той дори не е на острова Лидо, прожекциите са разделени между кината „Росини“ и „Сан Марко“ в града. И в едното от тях е бил показан единственият иг­рален филм на театралния режисьор Хрисан Цан­ков „Изпитание“, в който играят Иван Димов и Кръстьо Сарафов. В архива на фестивала, както и в българската преса, това съобщение не е по­твърдено. Мострата се възобно­вява през 1946 и тогава вече е доказано, че Народна репу­блика България се предста­вя с

ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ.

„Хора сред облаците“

Показан е един от ки­нопрегледите на учреде­ната през 1941 и същест­вувала до 1948 фондация „Българско дело“, снимала в продължение на седем го­дини седмичния ни кинопре­глед.

Първото конкурсно участие на България е през 1947, когато документални­ят филм „Сватба на село“ (реж. Стоян Христов) взи­ма диплом и медал, а „Хора сред облаците“ (реж. Заха­ри Жандов) спечелва първа награда в тази категория. Благодарение на тези два филма в италианския печат се появява първата публи­кация след 9 септември 1944 за българското кино. Авто­рът ù, Паоло Якия, спомена­ва наградените ни филми, по-конкретно се възторгва от „Хора сред облаците“, за да заключи: „Това е една млада школа, която работи много сериозно.“/1/

Иван Братанов в „Неспокоен дом“

Направила прощъпал­ника си с документалното кино, България изпраща и научнопопулярни – „Куке­ри“ (реж. Януш Вазов, 1961), а също и анимационни филми – „Дългите уши“ (реж. Радка Бъчварова), „Футболната топка“ (реж. Зденка Дой­чева), „Цирк“ (реж. Доньо Донев) – и трите през 1963. Списъкът далеч не е изчер­пателен, но ще приключа с най-висшето отличие, получавано досега от бъл­гарски неигрален филм на Венеция – наградата Лъв на Сан Марко за най-добър до­кументален филм на „От едно до осем“ (1967, реж. Христо Ковачев).

„Рицар без броня“

Ранните игрални филми на социалистическата ни кинематография са покане­ни малко по-късно в

ОСНОВНИЯ КОНКУРС

за да се състезават за Златния лъв. Първият от тях е „Неспокоен път“ (1955, реж. Дако Даковски) и актьорът Иван Братанов получава сребърен медал за своята запомняща се роля на селянина Мито. Години по-късно, преди още да е излъчен на българския ек­ран, там отива „Крадецът на праскови“ (1964) – режисьорският­