Автор: Гео Калев

ИГРА С ДРУГИЯ И СЪС СЕБЕ СИ, ЛИЧНОСТНА ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ

Социалният цирк се роди в София на Мини Арт Фестивал 8 на 1 юни 2018 година от пред­ставлението, за което работихме три месеца. Всяка седмица тренировките се провеждаха в трите социални дома, деца и младежи с увреж­дания, изоставени и претърпели насилие, та­кива са участниците в проекта, осъществен с финансовата подкрепа на програма „Европа“ на СО в партньорство с Френския институт и район „Надежда“. 32 деца се включиха в една голяма игра, в една голяма тренировка и се за­познаха с екип от психолози и циркови треньо­ри. За тези три месеца успяхме да се наречем отбор, да бъдем заедно и да ни е много хубаво, да споделяме, да се отговаря на въпроси. Всич­ки ние разбрахме, че можем още много повече,че можем да продължим да се учим и да постигаме успех. Разбрахме, че всичко зависи от нас сами­те. Всеки има своите възможности и се нуждае от собственото си време, за да ги достигне.

Слепите деца откриха цирка, започнаха със страх, но продължиха уверено и постигнаха за­виден напредък, разбраха нещо много важно – че е възможно да се постигне всичко, ако продъл­жиш и не се отказваш. Карането на юнисайкъл в началото става само като ти помагат трима души, всички разбраха, че не е лесно, но заедно е възможно и продължихме. Намерихме талан­тите, децата, които само това чакаха, имаха огромна нужда от споделяне и внимание, тре­нировките бяха чакани и желани и много атрак­тивни. Готвехме се да станем голяма група и успяхме, груповата форма на трениране беше втората фаза, всички си знаеха мястото и лич­ната отговорност се запазваше, общите тре­нировки създадоха нашия голям кръг от млади хора, трениращи и научаващи, подкрепящи се един друг.