„Тук долу всички люляци умират“

НОВОТО СОЛО НА ГАЛИНА БОРИСОВА

Мила Искренова

Най-голямото достойнство на българската тан­цова сцена е яркостта на индивидуалностите. В срав­нително непретенциозните ни арт-условия е удиви­телно присъствието на толкова различни в подхода си към съвременния танц артисти, всеки търсещ свой уникален път на развитие. В това до голяма степен маргинализирано поле Галина Борисова е феномен, който има свое собстве­но, независимо, но последователно развитие. Инди­видуалността не е на почит у нас, да не говорим за индивидуализма… Но има артисти като Галя, които не са способни да бъдат друго освен себе си и поради това изграждат трайна линия на артистично пове­дение и себеизявяване.

Новото ù соло „Тук долу всички люляци умират“, е инспирирано от Марсел Пруст и неговия чувст­вителен към човешката душа роман „По следите на изгубеното време“. Текстът обаче е само повод за изразяването на личната драма на артиста. Галина Борисова продължава своята индивидуалистично-из­поведна линия от „Търсейки Версавия“ и „Хуанита Хилдегард Бо“, като довежда интензивността на из­каза си до оптималната му чистота и минимализира­на драматичност. Солото ù по Пруст е яростно към живота и елегантно флиртуващо със смъртта.

Има няколко зрителни ъгъла, през които би могло да се разглежда това покъртващо с директността си „трагикомично“ соло: естетически/визуален, ду­шевно/психологичен, театрален и смислов.

За мене първият аспект, естетическият, е най-интересен, силен и въздействащ. Той обвива и солидаризира останалите. Изтънчените сценограф­ски решения доближават спектакъла до движеща се и говореща инсталация. Всеки елемент е иносказате­лен и натоварен с провокиращо, асоциативно съдър­жание: декорът – огромен матрак, легло, върху което се развива действието; костюмът – семпли, но много елегантни рокли в тъмни цветове и дълги до лакътя ръкавици във втората част; огромният бял чаршаф -пелена -плацента; прецизното минималистично ос­ветление, допълващо и изтъкващо детайлизираното телесно поведение; прическите и дори очилата, кои­то актрисата слага, за да чете през тях текстове­те на Пруст. Изброявам подробно детайлите, защо­то всеки един от тях е знак, както и всяко сведено до минимум действие на сцената, която е тепих, легло и гроб едновременно.