ПРОЕКТ „ЖИВА ПАМЕТ. ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ЗА СОЦИАЛИЗМА И ПОСТСОЦИАЛИЗМА
2017–2019“

Подкрепен от Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ

Ръководител: доц. д-р Наталия Христова, департамент Изкуствознание и история на културата, НБУ

Екип: доц. д-р Йордан Ефтимов (НБУ), доц. д-р Възкресия Вихърова (НБУ), д-р Мария Василева – изкуствовед (галерия „Структура“), арх. д-р Анета Василева (УАСГ) и Петър Петров (Университетски филмов център, НБУ).

Изследването на най-нова­та история и култура на Бълга­рия предполага задълбочена ра­бота с първостепенни архивни документи и артефакти, голя­ма част от които се съхраня­ват в държавни и частни архи­ви и музеи. То в немалка степен е извършено от различни научни екипи и чрез индивидулни проек­ти, лансирани са разнообразни тези и хипотези. Предстои да се извърши още много проучвателна дейност, която да пре­достави възможност на следващи поколения хуманитари да дадат своите визии съобразно със съществуващи и нови до­кументи за времето на социализма и постсоциализма.

През изминалите почти три десетилетия след края на социализма обаче не се направиха интервюта със знакови представители на българския културен и научен елит и по този начин пропуснахме възможността да документира­ме оценката и самооценката на мнозина от тях, които вече

не са между живите, за личния творчески и социокултурен живот у нас както в години­те на лимитирана свобода, така и през след­ващия период, когато се извърши съществена трансформация на обществото чрез смяна на културни ориентации и ценностни критерии.

Единственият опит в тази посока бе про­ектът „Визуални хроники“, развит по идея на Мария Василева в сътрудничество с Бюро Артрекорд (Десислава Павлова и Райна Тенева) и Даниела Радева. В неговите рамки през 2016 бяха заснети 9 видеопортрета на някои от най-известните български художници и писа­тели (Дария Василянска, Антон Дончев, Анета Дръгушану, Любен Зидаров, Анастасия Пана­йотова, Светлин Русев, Валентин Старчев, Борислав Стоев, Калина Тасева). Те могат да бъдат гледани в платформата Vimeo, както и в архива на НБУ.

Целта на проекта „Жива памет“ е в про­дължение на три години (2017–2019) да се под­готвят и проведат видеоинтервюта, чрез които да се документира и предаде в Архива на НБУ т.нар. жива памет, представена чрез разкази и размисли върху личния творчески път (самооценка) в контекста на времето (со­циализъм и постсоциализъм) на избрани пред­ставители на българската хуманитарна на­ука и художествена култура. След сваляне и редактиране на записите да се издадат книги (малък формат) за всеки от интервюираните автори.

През първия етап (ноември 2017 – март 2018) бяха реализирани интервюта с предста­вители на най-старшото поколение интели­генти (поета Марко Ганчев, художника Павел Койчев и арх. проф. Тодор Кръстев, д.н.).

Основен критерий за селекцията е зна­чимостта на тяхното творчество и изявени граждански позиции в близкото минало и днес.

През втория етап бяха проведени разго­вори с писателя Георги Мишев, литературния историк проф. Симеон Хаджикосев, арх. Павел Попов, художничката Текла Алексиева и актри­сата Цветана Манева.

Съпътстваща дейност на интервютата е и ще бъде продължението на семинара „Раз­говори за българската култура ad hoc“ на де­партамент Изкуствознание и история на кул­турата, в който за участие се канят изявени писатели, художници, театрали, кинодейции учени-хуманитари. До края на 2018 са проведе­ни срещи – разговори с Копринка Червенкова, акад. Светлин Русев, проф. Георгий Станишев, проф. Светлозар Игов и проф. Чавдар Попов.

Предвижда се семинарът да стане между­департаментен, за да се задават по-конкрет­ни въпроси на всеки от поканените и дискуси­ята да бъде по-ползотворна. Това ще мотивира и повече студенти от тези департаменти да се включат в разговорите. Срещите се запис­ват с видеокамера. Тези материали също ще бъдат предадени в Архива на НБУ и биха могли да се използват освен за изследователска дей­ност и в образователния процес.

Проектът има и друга цел – студентите да натрупат знания за културния живот и зна­кови негови представители от годините на социализма и постсоциализма, да придобият опит за подготовка и провеждане на интер­вюта, да работят в екип и да са стимулирани да продължат образованието си в магистър­ски и докторантски програми на НБУ.

След натрупването на достатъчен мате­риал се предвижда изложба в музея на НБУ или в галерия УниАрт на тема „Български интелек­туалци за социализма и постсоциализма“, коя­то да включва откъси от видеоинтервюта, книги, картини и избрани епизоди от филми и театрални постановки на интервюираните личности, чрез която да се подложат на дебат важни теми от нашата съвременност.