Културни представителства

Полският институт в София e основан през 1949 година. Първоначално е читалня, в по-къс­ните години е преименуван и работи като Пол­ски информационен и културен център, а от 1994 – като Полски институт в София. През 2019 институтът ще отбележи своя 70-и рож­ден ден.

Фотоизложба „Полша 100 на 100. 100 години независимост – 100 причини да
я опознаеш“ на оградата на Посолството на Република Полша в София.

Концерт полска музика с творби на Карол Шимановски и Станислав Монюшко с участието на Габриела Георгиева, солист на Софийската опера, Maрчо Апостолов, солист на Държавния музикален театър „Ст. Македонски“ и младите певци Боян Савов и Никол Раданова, акомпанимент: проф. Елена Каралийска (5 ноември 2018, Полски институт).

Полският институт изиграва много важна роля не само за популяризирането на Полша и нейната култура, но и в културния живот на България, особено в периода 1960–1989, когато, предвид политическата ситуация в страната, той е „прозорец към света“. Тогава полската култура, в ролята си на посредник, запознава българите с водещите съвременни течения в изкуството, науката и културата.

Като институция, подчинена на Минис­терството на външните работи на Република Полша, чрез информационно-образователната си дейност и осигуряване на полско присъст­вие в международния културен живот, изпълня­ва функциите на център за разпространение на знания за Полша, нейната история и култу­ра, национално наследство, вътрешна и външ­на политика, за промените в нейната икономика и общество, за нейния научен, учебен и туристически потенциал.­