,,Година на спокойното слънце“

– Разбира се, че съм притеснен. Обективно погледнато ние се поддаваме на съмненията, защото не виждаме директно опасността. Но тя е там и е реал­на. Много лесно можем да станем жертви на алтер­нативни идеи. Обединена Европа ни дава гаранция, макар и крехка, че можем да запазим идентичността, а едновременно с това и независимостта си. Иначе други суперсили биха ни доминирали твърде лесно. Това важи особено за страните от Балканския по­луостров, които страдат от чуждо надмощие векове наред. Никога не трябва да забравяме, че това би могло да се случи отново и Европейският съюз е за­щитен механизъм срещу тези чужди влияния.

В световен мащаб наблюдаваме страхотна колизия между либералните идеи и техните противници от всякакъв вид. В киното това изпъква в сезона на наградите и най-вече при наградите ,,Оскар“. Съвсем не са без­почвени обвиненията, че се номинират и на­граждават слаби филми за сметка на поли­тическата коректност. Какво мислите за тези процеси?

– Според мен това е един силно декадентски и до ня­каква степен безсмислен феномен. Когато става дума за свобода и свобода на словото, артистите винаги са били свръхчувствителни. Политическата коректност ни задушава и не ни позволява да изразяваме нашите действителни чувства, нашите реални мнения и глед­ни точки. Разбира се, хубаво е те да не нараняват и да не унижават другия, но със сигурност трябва да се из­разяват. Ние имаме правото да бъдем критични, както към себе си, така и към другите.

Други мнения настояват, че киното в по­следните години като цяло е слабо. Вие как смятате?

– Не бих се изразил толкова крайно. Ситуацията не е цъфтяща, но има и прекрасни филми. Мисля, че базата ни за сравнение е много голяма. Спомняме си времето на френската Нова вълна, на авторското кино, Фелини, Бергман, Антониони… Десетилетията, в които те творяха, бяха пикът на киното за мина­лия век. В съвремието то трябва да на­мери нови върхове. От време на време обаче се появяват велики произведения – като например ,,Мълчание“ (2016) на Мартин Скорсезе. Мисля, че този филм наистина е шедьовър. ,,Нелюбов“ (2017) и ,,Левиатан“ (2014) на Андрей Звягин­цев също са високо изкуство. При на­личието на подобни примери не бих ка­зал, че киното е в криза – просто някои години са по-плодородни от други.

,,Мълчание“ обаче потъна в забрава, остана незабелязан и прес­тъпно недооценен.

– Така е. Този филм беше заглушен (игра на думи със заглавието на филма на ан­глийски език – silenced). Нарочно пре­мина незабелязано, защото имаше сре­щу себе си страхотна опозиция. Някои хора, нека речем тези, които са с либе­рално-атеистични идеи, бяха обидени от него. Хубаво е, че съществува диалог, но нека си припомним, че все пак този филм е финансиран с лични средства. Холи­вуд никога не би позволил той да бъде направен.

Творите в киното повече от по­ловин век – преминали сте през различни политически системи, но и през различни етапи на ки­нопроизводството от техниче­ска гледна точка. Кога Ви е било най-лесно да творите и кога най-трудно – през кое десетиле­тие или период?

– Лично на мен ми беше най-трудно през 80-те, защото тогава бях в изгнание. За мен беше много тежко да правя филми без подкрепата на родина­та си.

Най-новият ми филм ,,Етер“ е копродукция между Полша, Украйна, Литва, Унгария и Италия и мисля, че това е един много добър начин да правим кино в съвременните условия.

При представянето на филма пред българ­ската публика разказахте, че дистрибуторът на филма е искал да премахнете финала в името на по-добри търговски перспективи. Аз обаче мисля, че е добър сюжетен обрат, а днешната публика обича добри обрати.

– Да, надявам се и се радвам, че Ви е харесал. Но моят финал е предизвикателство, защото навлиза в сферата на свръхестественото, а хората се страху­ват и избягват да разсъждават върху него. Аз обаче държа на метафизиката, както и на д-р Фауст.

Да завършим с филмовите архиви и тяхната дейност. Защо е важно да опазим визуална­та памет?

– Моето студио се стреми да се фокусира и върху тези процеси, тъй като това е от съществено зна­чение за мен. Опитваме се да съхраняваме стари филми и да ги връщаме към нов живот чрез ди­гитализация и реставрация. За целта получаваме финансиране от Европа и това ни помага значи­телно. Голяма част от старите ни филми се рекон­струират, продаваме ги на телевизията и в интер­нет – така достигат до нови публики. Това е нова реалност – тотална промяна. Преди години живо­тът на един филм наподобяваше този на сценич­ната постановка – върти се един сезон или два, но не повече. След което отива в архива, където по­лучава много тесен показ, ако въобще получи ня­какъв. Сега един двадесетгодишен филм е почти като нов и може да бъде пласиран до разнородни аудитории чрез най-различни канали. По този по­казател филмите се доближават до книгите – няма значение преди колко време е написана една кни­га, има значение дали е добра.