Издателите са предпазливи, когато ста­ва дума за непознат автор. Успехът в България съвсем не означава и успех извън граница. Но тогава Владислав Баяц повярва.

След „Тракийската цивилизация“ излизат на Георги Господинов „Естествен роман“, „И други истории“, „И всичко стана луна“ и „Физика на тъгата“, а предстои издаването и на „Всички­те наши тела“.

Същото издателство, с течение на години­те, издава книгите „Мисия Лондон“, „Ниво за на­преднали“, „Черната кутия“, „Спътник на ради­калния мислител“ и „Сестри Палавееви“ – І част на Алек Попов, а на Александър Секулов „Колек­ционерът на любовни изречения“. Издава и сбор­ник с есета на европейски писатели, където е поместено есе на Георги Борисов. Интерес към прозата на Секулов проявява и авторитетно­то издателство „Креативни център“ (за учеб­ници и детска литература) и публикува двата му детски романа – „Островът“ и „Скитникът и синовете“. В същото издателство предстои излизането „Градска география“ от Зорница Христова и Десислава Димитрова на издател­ство „Точица“. Невъзможно е да се говори само за българската литература в Сърбия извън кон­текста на взаимните контакти.

Като писател Владислав Баяц винаги се е интересувал от Балканите, още по време на следването си. Изучавал е гръцката литерату­ра и култура, после римската и преминавал към съвремието им – „Така от тракийците преминах към българите. През 90-те често идвах в България. За мен площад „Славейков“ по това време беше дословно и символично центърът на българската литература. Там се намираше и литературната агенция „АНА-София“ (към агенцията Андрю Нюрнберг), която водеше Ана Друмева. Сътрудничеството между двете фирми про­дължава и до днес. Дъщеря ù Мира продължава със същата прилежност да води агенцията, а от страна на „Геопоетика“ отделът за авторски права пое дъщеря ми Соня. Въпреки че работеха като агенти на световни из­вестни писатели, Друмеви направиха много за собст­вената си литература. На площада и в близост до него бяха редакциите на „Литературен вестник“ и „Факел“. Имах щастието да работя с техните редактори по това време Георги Господинов и Георги Борисов. Тук бяха и Биляна Курташева, Людмила Миндова, Йордан Ефти­мов и много други. На този площад бяха най-важните книжарници в София, ей така, на отворено, на сергии­те. Пъстротата на предлагането и търсенето, един свят, който се откриваше… Тук, в Столичната библиотека беше представянето на първото издание на романа ми „Книга за бамбука“ (1999 – годината на бомбардиров­ките на НАТО) в превод на Мария-Йоанна Стоядинович в издателство „Свят. Наука“. Залата беше препълнена, а представянето беше окачествено от медиите като „събитие“. През 2003 излезе романът ми „Друидът от Синдидун“ (изд. Стигмати, също в превод на М-Й. Сто­ядинович).“

И все пак, с какво българската литература провокира един писател и издател при възмож­ността му да издава световно известни авто­ри като Орхан Памук, Пол Остър, Никола Бувие или тиражи на библиографски издания, каквито бяха трите тома на Джон Купър Поуис или „Мо­нашеската цивилизация“?

„Що се отнася до литературата на ХХ век, примам­лива ми беше идеята да сравня онова, което знаех за собствената си литература и по-специално издаване­то на книги по времето на социализма. Голяма част от българската литература не достигаше до нас, а до­колкото знам, в България са идвали наши книги. През 1996 в България бе основана международната награ­да „Балканика“ и аз я подкрепих, доколкото беше във възможностите ми. Причината: мисля, че българите и сърбите най-малко се срамуваха от понятието Балка­ни, дори работеха за утвърждаването на балканските естетически стойности. Награден съм с тази награда през 2007/2008 за книгата „Хамам Балкания“ (изд. Си­ела, 2009, превод Севда Димитрова) заедно с второто издание на „Книга за бамбука“) Не мога да прескоча писателското си присъствие на българската литера­турна сцена защото то е част от контактите ми с бъл­гарската литература. Радвам се, че за известно време будех любопитството на читателите и критиците, което се отрази в голям брой интервюта в медиите.“

Владислав Баяц квалифицира българската литература с думите: „Приятно съм изненадан от невероятно големия диапазон от теми и различни сти­лове. Предполагам, че това е в резултат на един вид освобождаване на съзнанието у младите творци, при които бъдещето само по себе си е мотивация.“