„Приказка за скитника крал” по Карел Чапек, реж. Катя Петрова, Столичен куклен театър

„Ние, врабчетата” от Йордан Радичков, реж. Катя Петрова, Столичен куклен театър

да импровизират по поставени от нея задачи.

„Семейство Замза“ е доказателство, че дори кога­то работи изцяло със студенти, Катя постига забе­лежителни резултати в своите спектакли. И въпреки че като че ли това е първи подобен експеримент, за нея „Семейство Замза“ е своеобразно продължение на теми и проблеми, които са я вълнували в постановките ù до­сега. Защото той ни показва какво се случва с възраст­ните тогава, когато спрат да се учат от децата и за­гърбят онези нравствени ценности, които са мерило в живота ни. Именно тогава се стига до едно все по-труд­но и лишено от сърдечност общуване между хората, до самота и отчуждение. Катя никога не пристъпва към реализацията на нов спектакъл преди да е открила всич­ки онези допирни точки между текста и съвременната действителност, онова, което прави пиесата съзвучна с тревогите на днешния ден. В същото време всеки неин спектакъл е свързан с онова, което чувства и преживява в момента, с паниката, страховете и болките ù. Затова и в нейния необичаен прочит на новелата на Кафка „Пре­ ображението“, тази абсурдна история за трансфор­мацията на редовия чиновник Грегор Замза в насекомо, водещо за Катя е чувството ù за тревога от това, че все повече ни липсват сетива за болката на другите, за кризата на личността вследствие отсъствието на толерантност и разбиране дори към най-близките, кое­то ни обрича на изолация и ни кара да се чувстваме от­хвърлени от обществото. Работейки по тази поста­новка Катя си припомня думите на Юлия Огнянова, че хората са се научили да умират заедно на война, но не са се научили да общуват в реалния живот. Не сме се нау­чили да живеем заедно, да се обичаме и да си помагаме. В този спектакъл откриваме всички онези изразни сред­ства, които изграждат разпознаваемия почерк на Катя Петрова – силен афинитет към условността в кукле­ния театър, към импровизациите, интерес към сериоз­ната драматургия и изграждане на сценичния разказ на монтажен принцип.

Катя Петрова и Юлия Огнянова. Фотограф Светлозар Георгиев

„Цар Шушумига” от Константин Илиев, реж. Катя Петрова, ДКТ – Пазарджик