Пленер 2016. Куратор: Сашо Стоицов. Работа на Росица Гецова

Изложба „Пробив” (ретроспектива на Сашо Стоицов). Куратор: Мария Василева. Есенни арт прояви 2017. градска Галерия Благоевград

като ОХИ „Пирин“ например. Често хора, които тогава са виждали изложбите, ми казват колко това е било впечатляващо и раз­лично за тях. Спомнят си работите и посланията.

Има голяма разлика в отношението на художни­ците към съвременното изкуство тогава и сега. Когато правехме тези прояви през 80-те, художни­ците бяха много по-„вдъхновени“ от промяната на времето (перестройката) и мислеха, че така тряб­ва да се твори. След 1990 повечето от участни­ците не само, че спряха да правят съвременно из­куство, но се дистанцираха и сведоха изкуството си на много по-ниско ниво от работите си преди участията си в двете изложби. Те са и тези, които и сега се опитват да попречат на сегашните про­яви на съвременното изкуство в Благоевград.

М. В.: Какво предприехте, за да промените сре­дата? Откъде започнахте и къде сте сега?

С. С.: Всичко започна с кандидатстването на Со­фия и региони за Столица на културата 2019. Бла­гоевград беше определен, предвид артпроявите от края на 80-те, за участие със съвременно из­куство. Започнахме с възстановяване на „Акция Реката“ – пролетен фестивал, който включва из­ложба в Градската галерия с гостуващ куратор и камерни самостоятелни изложби „Стаички“ на 7 автори в квартал Вароша. В края на юли провежда­ме Симпозиум по живопис за съвременно изкуство, условно наречен „Пленер“ с 12 художници. И през ноември организираме изложба, посветена на из­ложбите „11.11“. Всичко това се повтаря вече пета година, плюс 2 години провеждане на Еко фестивал с по 7 участници. Идеята е да присъстват колко­то се може повече автори, работещи в сферата на съвременното изкуство от цялата страна и от Благоевград. Всеки от участниците в „Стаички“, „Пленер“ и „Еко фестивал“ оставя по 2 работи за фонд съвременно изкуство към Центъра за съвре­менно изкуство и бъдещата постоянна експозиция „Музей за съвременно изкуство“. Колекцията е сред най-добрите в България по разнообразие на авто­ри и брой творби. Идеята е да има място, където хората и най-вече младите да могат да видят временно изкуство в „узаконена“ форма на музей, както е навсякъде по света.

Пленер 2016. Куратор: Сашо Стоицов. Работа на Нина Ковачева

Пленер 2016. Куратор: Сашо Стоицов. Работа на Алла Георгиева.

М. В.: Как работите с местната власт? Винаги упрекваме управляващите за многото неслучи­ли се неща. Очевидно сте намерили път към тях и диалог. Значи е възможно? Има ли формула за това как да променим отношението си и да за­почнем да комуникираме така, че да има прак­тически резултат?

С. С.: Всичко това се случва с подкрепата и енту­сиазираното разбиране на кмета на града Атанас Камбитов, заместник кмета по хуманитарната дейност Христина Шопова, журналистката и съ­ветничка по културата Любима Бучинска, Десис­лава Кузманова от Отдел култура и фестивали, и с активното участие на Градската галерия Бла­гоевград с директор Иван Милушев. Много силна е подкрепата на галерия Аросита, София, галерист Росица Гецова, която реално осъществява голяма част от събитията. Един екип, който работи с желание и постоянство с цел да промени града и да му даде по-съвременен вид. Това е принос към зали­чаване на липсите от застоя на прехода.

Пленер 2018. Куратор: Сашо Стоицов. Работа на RASSIM

Това, което прави Община Благоевград за съвре­менното изкуство в Благоевград и България, е въз­можно и се случва, както винаги заради ентусиаз­ма на група хора, за които работата е кауза. При тях нещата стоят на идеалистична основа. Мога да добавя и романтична. Радват се искрено, кога­то артистичните ни прояви се осъществяват в такъв голям национален мащаб и с такова високо качество.