12. Фреска от Помпей, I в.

13. Плочка с Тракйски конник, музей в Кабиле, Ямболска околия, римски период II-III в.

14. Схема на арфовите инструменти в Европа, Утрехтски Псалтир, края на VIII в.

империя и се заселват на Иберийския полуостров в областта Келтиберия. За келтите арфата е най-важният инструмент, запазвайки своето зна­чение и до днес – неслучайно фигурира в ирландска­та хералдика. Те продължават своето разселване през земите на Голите към британските остро­ви. Келтското заселване в Голия и продължение­то на завоеванията им към британските острови се усещат трайно от римляните. При келтски­те племена арфата е инструмент на друидите и на висшите воини – Версенжеторикс е известен като владетеля и внушителния войн със златната арфа. По-късно, когато Нерон наблюдава запаления Рим, свирейки на арфа, той е подложен на присмех от присъстващите келтски благородници, които бърчат нос пред неговото изпълнение.

Неоспорим факт е, че формата на инструмен­та, разпространена в южната част на европейския континент силно напомняща близкоизточните инструменти, се повлиява от келтските арфи и германическите лири, донесени при нашествията над разпадащата се Римска империя (14).

Съществено е, че арфата дълго време оста­ва един „саморазрушаващ се“ инструмент – на­прежението, оказано от опънатите струни вър­ху една сравнително тънка резонаторна дъска, е прекалено силно, за да се говори за дълговечност на конкретния инструмент. Предположенията ни се опират най-вече върху изображения, за които приемаме, че отразяват до голяма степен дейст­вителността, но остават напълно условни (15).

През ранния период на християнството голя­ма роля при взаимодействието между различните форми на инструмента играят пътуващите мона­си. Тяхната мисия, похристиянчването, ги обрича на непрекъснати пътувания и посещения на вече създалите се манастири в Северна Африка и Ев­ропа. Те са пътували с малки арфи и са използвали всички нови структурни изобретения (16). Други разпространители на музикалната култура са пъ­туващите музиканти – минестрели и минезинге­ри. През средновековието, освен духовенството всички благородници, известни воини и най-голе­ми владетели – емблематичният ирландски крал Брайън Бору (17), английските крале Хенри V и Хе­нри VIII,

15. Църковни орнаменти IX – XI в.