на азиатците (8) и в африканските страни (9), както и за арфите в страните на Близкия Из­ток. Тези инструменти присъстват и днес в традиционната музика – (10).

Примери за арфи на американския и ав­стралийския континенти се появяват доста по-късно и са свързани с колонизацията. Неза­висимо от това някои от тях бързо се тран­сформират и заемат водещо място в национал­ната култура (11).

Връщаме се към европейския континент, за да преминем през възхода и разпадането на Римската империя, както и през ранното средновековие за да проследим окончателно­то кристализиране на триъгълната форма на инструмента, което по-късно ще доведе до еволюция към съвременната педална концер­тна арфа1.

В периода на разцвета и разпадането на Рим­ската империя се наблюдава феноменът на раз­пространяване на римската култура, както и на непрекъснатото ù повлияване от подвластните ù райони и нашествието на различни етнически групи. Арфата която наблюдаваме в древния Рим има неоспорими сходства с арфите на Северна Африка (12).

В райони като завладените области от древна Гърция, разбира се, характерните мест­ни инструменти, между които е и тригононът, оказват безспорно влияние. Тук може да споме­нем и за присъствието на арфата по българ­ските земи – тракийските конници с арфов инструмент в ръка, без да забравяме легендите за Орфей (13). Важен момент се оказва и мигра­ционният процес на келтските племена, кои­то прекосяват Гърция и също се повлияват от културата и съществуващите инструменти, по-точно от тригонона. В последните векове преди Христа те вече са прекосили и Римската

  1. Бел. авт.: В докторския труд на моята хабилитирана докторантка Кохар Андонян „Арфови школи, съпътстващи еволюцията на инструмента“ (НБУ, 2017), може да се запознаем не само със задълбочено историческо изследване на възникването и разпространението на инструмента, но и с личната ù хипотеза за установяването на триъгълната форма на арфата.

10. Ширин Пансауглу свири на ченг, Турция, съвременна

11. Латиноамерикански традиционни арфи – Жароша и Чамулска, съвременни

8. Саун – Бирма, колекция С.К., Шо Конгху – Китай и Яз – Индия, интернет, традиционни

9. Африкански арфи, Кора и Н’гони, колекция С.К.