1. Скални рисунки в пещерата „Les trois frères“, Франция, 15000 г. пр. Хр.

2. Арфистът от Магедон, Израел, 3300 г. пр Хр.

Най-старият инструмент, арфата, произхожда от първобитния лък за стрелба. Незнаен ловец, с нежна душа и музикално ухо, прибавил още една тетива на лъка като я опънал на раз­лична височина, последвала я още една… (1)

Това е една от причините за появата на ар­фообразните инструменти във всички големи цивилизации, особено там където първоначално­то развитие на обществото е зависело до голя­ма степен от ловния лък. (2)

В Библията арфата се споменава за първи път като инструмент, на който е свирил Джо­бал, вероятно около 3100 г. пр.Хр. (3)

Достигналите до нас образи от най древ­ните скални рисунки до релефите, фреските и скулптурите на месопотамската цивилизация и древните царства ни дават представа за пър­воначалната форма и значение на инструмента. Един от извънредно редките примери на достиг­нал до нас оригинален инструмент е арфата от Ур. (4)

От тези арфообразни инструменти посте­пенно ще се развият трите различни клона на щипковите струнни инструменти – арфи, лири и ситари.

Разкошът на фреските в египетските гроб­ници, детайлното изображение на различните по големина, форма, орнаментика и предназначение арфи продължават да разкриват постепенно пред нас чудната история на инструмента. Мно­гообразните форми на употреба – във всекидне­вието, при процесии, при ритуали на Великите жреци… за тях струните на арфата свързват

3. Стенопис от Beni Hassan“ около 3100 г. пр. Хр.

4. Стенопис от Beni Hassan“ около 3100 г. пр. Хр.