Швейцарско-българска асоциация  за култура

Реализирани проекти

21 май 2011 – Верие, Женева

Първи концерт с изпълнители млади български и швейцарски музиканти от НМУ „Любомир Пипков“, НМА „Проф. Пан­чо Владигеров“, “Clodine Peretti” school of music – Geneva, HEM – Geneva и др.

октомври 2011 –

София, НДК „Студио 5“ в София

Камерен концерт с участници от НМУ „Любомир Пипков“, НМА „Проф. Пан­чо Владигеров“, “Clodine Peretti” school of music – Geneva, HEM – Geneva

(За тези концерти се наложи да направя аранжименти на някои от творбите, за да мо­гат конкретни изпълнители да музицират за­едно.)

2013, 2014 и 2016 – Видин

Концерти, организирани съвмест­но със Симфониета Видин. Млади соли­сти от двете държави свириха с оркес­търа. Наш верен приятел и сътрудник и трите пъти беше прекрасният бъл­гарски диригент Константин Илиев­ски. Изключителна благодарност към оркестъра и директора му – Мирослав Кръстев.

Тази инциатива даде възможност на много млади хора да свирят с оркес­тър (за повечето от тях беше за първи път!).

И още нещо много важно се случи на тези концерти – SBAC поръча и реали­зира съвместно с видинския оркестър световни премиери на оркестрови твор­би на композитори от България и Швей­цария.

май 2013 – Верие, Женева,

Швейцария

Камерен концерт с участието на ученици от НМУ „Любомир Пипков“, НМА „Проф. Панчо Владигеров“, “Clo­dine Peretti” school of music – Geneva, HEM – Geneve 2013/2014 – спечелен проект в програма „Партньорство“ на бъл­гаро-швейцарската програма за съ­трудничество.

Единственият културен проект, получил подкрепа от българо-швей­царската програма за сътрудничест­во и най-мащабната (до сега) проява на SBAC.

Целта – да стимулираме създава­не на артефакти от нашето съвре­мие, в случая – нови музикални про­изведения. В следствие на това се създадоха шестнадесет произведения за различни камерни формации. Осем български и осем швейцарски компо­зитори участваха в проекта. Техните творби бяха изпълнени в България на 5 концерта във Видин, Ямбол, Добрич, Благоевград и София.

През юни 2015 SBAC даде въз­можност на няколко млади (съжаля­вам, че повтарям тази дума толкова пъти, но наистина е така) български и швейцарски музиканти да изнесат концерт в една от най-престижни­те зали на Женева „Франк Мартен“ в рамките на „Празника на музиката“ в Женева.

май 2016 – на организиран от SBAC концерт в Temple da la Fusterie в Женева солисти на оркестъра от Лвов бяха Филип Ставров – 10-годишен пиа­нист от Стара Загора и Емили Вебел – цигулка.

През цялата 2017 работихме уси­лено по проекта “Mosaic”, който актив­но и сполучливо разви международно­то сътрудничество на Асоциацията. „Мозайка“ представлява „Пачуърк“ от 39 едноминутни произведения, на­писани от 39 композитори от цял свят. Поръчката беше от SBAC. Пи­есите бяха изпълнени във Франция и Швейцария през есента на 2017, а през пролетта на 2018 – на фестивала

село Българево. Влади по време на уроци

Корин на пикник в Женева

Корин Вебел и Борислава

Женева, Верие. Домът на Корин и „родна“ къща на СБАК

След първия концерт, организиран от СБАК в Женева