Автор: Васил Тодоров

ВАСИЛ ТОДОРОВ е тромбонист, артист оркестрант в СО на БНР, ръководител на камерен ансамбъл меден духов квинтет (София брас квинтет).

„Тромбонът е цигулката на бедните.“ При­помних си тази шега, която преди много години ми каза моят преподавател в Музикалното учи­лище. Защо е така, има ли смисъл в тези думи? За­мислих се и не можах да си отговоря. Затова ре­ших, че по-лесно ще ми бъде да ви разкажа моята история за тромбона, а вие сами да потърсите отговора на тази загадка.

„Това е много труден инструмент“, разсъж­давах някога като дете. Гледах тромбонистите със страхопочитание. За мен те бяха факири, но и ми беше жал за тях. Мислех си: колкото повече изтеглят тази тръба напред, сигурно чувстват голямо облекчение, изваждайки я от себе си. Оба­че, прибирайки я: олеле, как я поглъщат толкова бързо?!

РАЗБИРА СЕ, НЕ Е ТАКА.

Практикувайки и изучавайки до ден днешен тромбон, не спирам да се удивявам на всичко, което е свързано с него. Външен вид – като ари­стократ: лъскав, красив, изтънчен, елегантен. Винаги в първата редица на духовия оркестър. Оркестрантите вървят в крак, а слънцето се отразява във фунията на кор­пуса и цуговете и мята осле­пителни отблясъци в очите на децата, които подтичват от­страни. Или каква душа! Затаи­ли сте дъх в концертната зала, пред телевизора, радиото и се потапяте в мекия звук на сред­ния и високия регистър, който някой голям инструменталист е успял да доближи до тембъра на човешкия глас. А в симфо­ничния оркестър: мощен звук, който те кара да настръхнеш. Драматизъм и тъга или три­умфално шествие, които само бляскавият му и плътен тембър може внуши. Обаче трябва да ви кажа и още нещо: като приклю­чат с драматично-тъжните на­строения по време на концерт, час след това тромбонистите са най-добрата душа на компа­нията.

Сведения за близки до фор­мата на тромбона инструмен­ти има от времето на Римска­та империя. Но общоприето е мнението, че старинните цуг­тромпети са неговите праро­дители. През XV век тръбата, свързваща мундщука с инстру­мента, била направена така, че целият инструмент можел да се движи двадесетина сантиметра свободно по нея, променяйки височината на тона. Явно, не особено удобен начин за свире­не. Разбирайки това и изобре­тявайки двойната U-образна подвижна тръба или както я на­ричаме „цуг“, тогавашните май­стори създали първообраза на днешния тромбон.

И това било такова гениално откритие, че до ден днешен той няма почти никакви конструктивни изме­нения. В ранните години от свое­то съществуване тромбоните били с различни размери. Колко­то по-малък, толкова по-висок бил тембърът на инструмен­та. Вече споменах за близостта с човешкия глас. Точно такива били и тромбоните: сопранов, алтов, теноров и басов.

От Ренесанса та чак до Романтизма те почти винаги дублирали вокалните партии в кантат­но-ораториалните произведе­ния, а Моцарт и Берлиоз им пове­ряват ключови солови партии в своите Реквием и Траурно-три­умфална симфония.

Сякаш тази силна обвърза­ност на тромбона с църковна­та музика забавя неговото на­влизане в светската, в големия симфоничен оркестър. Бето­вен пръв използва звука на три тромбона, вплетен в цялостно­то звучене на оркестъра в свои­те Пета, Шеста и Девета сим­фонии. Вагнер открива за него ново амплоа – мрачни, злокобни ниски тонове в „Рейнско злато“. Или блестящи висини в „Полета на валкюрите“. Или благородния среден регистър, станал осно­вен инструмент в любовната лирика на „Тристан и Изолда“.Чайковски развива до съвършен­ство изразните възможности на инструмента в своето сим­фонично творчество. А можете ли да си представите една опера на Верди без ключовата фигура на тромбоните? Вебер, Шуман, Брамс, Дворжак, Росини, Малер, Брукнер, Рихард Щраус, Равел са само малка част от композито­рите, сътворили ярки и запом­нящи се тромбонови партии в произведенията си. Достигнах до любимата ми тема – камерната музика. С гор­дост мога да кажа, че конкуренци­ята на тромпетистите и валдхорнистите едино­душно признава, че най-красиво звучащият ансамбъл от еднородни инструменти е тромбоновият. Наис­тина, впечатлението е поразително – представете си величествена катедрала и звука на 12 тромбона, звучащи хармонично в целия регистър на инстру­мента. А това, което свирят, е хорал от Брукнер – всепризнатия господар на медните духови.

В началото на двадесетте години на мина­лия век в САЩ класическият джа­зов ансамбъл се е състоял от шест различни инструмента­листи, единият от които е бил тромбонист. Те популяризирали музиката си, пътувайки с мал­ки фургончета, където задното място винаги било запазено за него. Именно оттук е произлязло определението „тромбонът от задната врата“, тъй като именно там музикантът е можел да раз­полага с място за сложните си маневри с цуга.

Римска империя, Ранно Сред­новековие, Барок, Ренесанс, Кла­сика, Романтизъм, Съвремие, джаз, рок, фънк, поп, фолклорната музика на различни народи… Човек има чувството, че този инструмент съществу­ва от сътворението на света. Бетовен е казал: „Гласът на тромбона – това е гласът на бога.“ А по-късно Менделсон допълва: „Тромбонът е пре­калено свещен, за да бъде използван често.“ Пом­ните ли онази шега от началото? Мисля, че вече знам къде е истината.