регул– Установяване на баланс между правото на

Визуални изкуства | Цензурата в рамките…

свободно изразяване на мнение, обществения ин­терес и необходимостта от защита на правото на чест, достойнство и доброто име. В тази по­сока най-важният критерий е доколко конкрет­ното изразяване на факти, мнение и критика е обществено значимо и необходимо срещу това дали то се използва целенасочено за накърняване на правата и доброто име на другиго.

– Свободата на изразяване на мнения е при­ложима не само по отношение на информация или идеи, които се възприемат благоприятно или се разглеждат като безобидни или неутрални, но също така и за изявления, които се възприемат като оскърбителни, шокиращи или смущаващи от държавата или от част от обществото.

– Границите на приемливата критика по отношение на политик, действащ в качеството на общест­вена или държавна фигура, са зна­чително по-широки, в полза на об­ществения контрол и политическия дебат.

Антон Терзиев. Скришни игри I, 2017. Колекция: Николай Неделчев

– Разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Конституцията на Република Бъл­гария прокламира правото на всеки да изрази мнение и свободно да го разпространи – писмено или устно, чрез звук или изображение. Ако това право не се използва, за да се увреди доброто име на другиго (изразяване­то и разпространяването на мнение не е противоправно). Поради това всякакви твърдения и оценки за да­дена личност могат да се разпрос­траняват свободно, ако не засягат честта и достойнството ù. Ако са разпространени оценъчни съждения, те не подлежат на проверка за вяр­ност – такива съждения съставля­ват коментар на фактите, а не въз­произвеждане на обстоятелства от обективната действителност. За вярност могат да бъдат проверява­ни само твърденията за конкретни факти. – Отговорността (наказателна и граждан­ска) за обида и клевета като средство за защита на честта, личното достойнство и доброто име представлява такова ограничение на правото на свобода на изразяване на мнения, което е допус­тимо.

Специфичен елемент от структурирането на правото на изразяване на мнение е свободата на медиите и достъпът до информация. Както беше посочено, Европейската конвенция допуска в § 2 на чл. 10 регулация на медиите тогава, ко­гато трябва да се постигне баланс между личния и обществен интерес. Регулацията на медиите е определена и в Конституцията. Медийното за­конодателство е отделен раздел със собствена логика и аргументация, базирана именно върху об­ществения баланс и свободата на словото като гаранция за развитие на демократичния процес.

Особен интерес представлява ограничаване­то на свободата на изразяване тогава, когато се осъществяват съставите на деянията „обида“ и „клевета“, определени от Наказателния кодекс. Тук трябва да се посочи, че и двете престъпления са такива от частен характер, т.е. наказател­ното преследване започва по инициатива на за­сегнато лице. При обида извършителят дава своя негативна оценка на личността на пострадалия под формата на епитети, квалификации, сравне­ния, обидни жестове, които по своето съдържа­ние засягат честта и достойнството на адре­сата на същата информация и се обективират с такава цел. При клеветата става дума за разгла­сяване на позорни обстоятелства или приписва­не на извършено престъпление. Съдът е приел, че в тези случаи не може да приеме като оневиняващ довод правото на свободно изразяване именно по­ради нарушения обществен баланс.

Антон Терзиев. Скришни игри IV, 2017. Колекция: Николай Неделчев

Любопитство в тази посока представля­ва казусът кога биха се третирали като обидни и накърняващи обществения интерес визуални обекти и аудио-визуални произведения, предста­вляващи артистична изява без конкретен адре­сат. В този смисъл е интересно Решението на Европейския съд по правата на човека от 20 сеп­тември 1994 година по дело ИНСТИТУТЪТ ОТО ПРЕ­МИНГЕР СРЕЩУ АВСТРИЯ. Сдружението обжалва препятстването на прожекции и изземването на филм с наименование „Съвещание в рая“ на режи­сьора Вернер Шрьотер.