Афиш на дебютния концерт на Камерен ансамбъл „Ценов“, състоял се на 29 май 2015 в Линкълн Център в Ню Йорк. След концерта един от гостите в публиката ме попита: „Защо сте пазили в тайна тази великолепна музика толкова дълго?“

има такива, са с отдавна изчерпан тираж. Положе­нието и преди, и сега винаги е било толкова пла­чевно, че самите композитори много често бяха принудени сами да пишат един за друг, какъвто е случаят със сборника със студии на Лазар Нико­лов за Димитър Ненов, с книгата на Константин Илиев за Лазар Николов и с монографията на Иван Спасов върху симфониите на Константин Илиев. Повечето от книгите, написани преди 1989, са в един приповдигнато хвалебствен тон, който на практика не дава реална представа за действи­телния облик и принос на въпросния композитор или въпросното произведение. Като допълни­телен кошмар към общия и вопиющ недостиг на литература се явяват случаите, в които някоя власт имеюща особа ще заграби един цял компо­зиторски архив и няма да допусне никого до него в продължение на години.

Сега бих искал да се обърна към една тема, която лично за мен е най-болната и най-унизи­телна в цялата ни музикална история и това е темата за едно цяло поколение български композитори, чиято музика като по някакво взаимно и жестоко съг­лашателство е държа­на вече в продължение на десетилетия извън сцената, като отдалеч целият този процес на мен лично ми прилича на лична саморазправа. (Като потвърждение на тези мои подозрения може би идват думи­те на мой много близък приятел от Министер­ството на външните работи, който неот­давна ми каза по повод на това дали в България е имало или нерепреси­рани композитори: „В България никога не е имало действителна политическа саморазправа спрямо хора от интелигенцията, поне не такава, каквато е имало в Русия или в Китай, а причините за това един или друг композитор да бъде увол­нен или недопуснат до международен фестивал бяха в по-голямата си част чисто и просто на лична основа.“) Естествено, говоря за компози­тори като Лазар Николов, Константин Илиев, Иван Спасов, Васил Казанджиев и Георги Тутев, чиято музика не се издава, не се изпълнява, не се записва, но която музика, смея в този момент да пророкувам, след години ще бъде изпълнявана и изучавана по цял свят наред с музиката на Шос­такович, Лютославски и Булез. Защото това са първите български композитори, които за пръв път проговориха със свой собствен и дълбоко интимен глас. Това са първите български компо­зитори, които за пръв път изведоха в нашата музика основната тема на всяко едно истинско изкуство – човешката драма и човешката тра­гедия. Това са първите български композитори, които за пръв път приеха личната и творческа­та смелост за свое единствено и неотменимо кредо. И най-сетне, това са първите български композитори, които с всяко свое ново произве­дение прекрачваха нови граници и завладяваха нови територии, независимо от постановления и забрани, независимо от партийни съображения и народностни стилове. И тук отново статис­тиката е просто смазваща. От шест симфонии на Лазар Николов официално е издадена само една – Първа. От седем симфонии на Васил Казанджи­ев официално издадена е само една – Трета. От четири симфонии на Иван Спасов нито една не е издадена, и т.н. и т.н. Естествено, дори и шепа­та отпечатани партитури на тези прокълнати от съдбата герои никъде не могат да се купят. А това, нека да напомним, са композиторите, които (когато това им беше позволявано) пред­ставяха българската музика на най-представи­телните международни фестивали рамо до рамо с техните колеги Булез, Щокхаузен и Лигети, без да се срамуват, че музиката им е ретроградна или унифицирана. След един концерт на Пенде­рецки с Нюйоркската филхармония през 2000, на който той дирижира свои произведения, големи­ят полски композитор ми призна с тъга в очите, че никога няма да прежали загубата на своя скъп другар и колега Иван Спасов.

А сега ми позволете в няколко изречения да се опитам да покажа колко лесен е изходът от цяла­та тази по мое мнение само на пръв поглед безна­деждна ситуация. В България са налице абсолют­но всички държавни институции, от които зависи успешното популяризиране и разпространение на българската музика – 20 държавни симфонични и оперни оркестъра, 7 държавни музикални училища, две държавни музикални академии, Съюз на българ­ските композитори (с библиотека и концертна зала), Съюз на българските музикални и танцови дейци, Книжарница на българските композитори, Българска академия на науките, Държавен архив, Българско национално радио, Българска национал­на телевизия. Едно просто изчисление може да по­каже, че ако всички тези (някои от които уникални за света) институции започнат да функциони­рат ефективно и координирано, българската музикална култура по мое мнение ще се изкачи на световната сцена за броени години. Защото нека да не забравяме, че българското музикално наслед­ство като количество не е това на Германия или на Италия и при една точна „инвентаризация“ на това наследство е напълно възможно да се окаже, че всички български симфонии са не много пове­че от тези на Хайдн, всички български концерти за пиано са не много повече от тези на Моцарт и всички български опери са не много повече от тези на Росини.

Отляво: най-значимото произведение на полския композитор Кршищоф Пендерецки, „Пасион по Лука“, отпечатано от Polskie Wydawnictwo Muzyczne една година след премиерата на произведението през 1966 Отдясно: най-значимото произве- дение на българския композитор Лазар Николов, операта оратория „Прикованият Прометей“, все още в ръкопис 44 години след паметната премиера през 1974, за която все още се носят спомени и легенди.

През пролетта на 2016 с колегите от Нов сим­фоничен оркестър изнесохме концерт, озаглавен „Българският авангард“, на който представихме произведения от Лазар Николов, Иван Спасов, Васил Казанджиев и Божидар Спасов и публика­та на зала „България“ се изправи на крака в знак на преклонение пред музиката на тези четирима наши големи композитори. През есента на съща­та година с колегите от Симфоничния оркестър на Българското национално радио имахме възмож­ността да запишем Шеста симфония на Васил Ка­занджиев, а няколко месеца по-късно с колегите от Нов симфоничен оркестър изнесохме световната премиера на симфонията, като и в двата случая и музиканти, и публика отново останаха възхи­тени и… някак горди от музиката, която бяхме записали и изпълнили. През изминалата година с колегите от Софийската филхармония изнесохме концерт с творби на Константин Илиев, Иван Спасов и Васил Казанджиев и отново музиканти и публика не можеха да сдържат възторга си пред творчеството на тези трима колоси. Аз лично останах изключително удовлетворен от факта, че всички музиканти и в трите водещи български оркестъра се отнесоха с огромна любов и огромно уважение към всяка една партитура, върху която работихме.

Затова тук бих искал да завърша с може би най-важния въпрос в моята статия, а именно: Ако и публика, и музиканти обичат българската музи­ка и ако съществуват всички необходими инсти­туции за популяризирането на българското музи­кално творчество, тогава… какво чакаме?