Но тук стигаме до тъжната констатация, че българските оркестри не записват стойностна (отново подчертавам стойностна) българска музи­ка или ако го правят, направените записи нико­га не виждат бял свят, а потъват в прашните архиви на фондове и хранилища, където заемат своето тъжно каторжническо място до неизлъ­чените и неиздадени записи на Добрин Петков, Константин Илиев и Месру Мехмедов. Най-аб­сурден е примерът с най-успелия български ди­ригент, Емил Чакъров, чиито изпълнения се из­дават от SONY Classical, но не и от български звукозаписни фирми. През 2016 със Симфоничния оркестър на БНР записахме Шеста симфония на Васил Казанджиев и на въпроса ми какво следва с този запис оттук нататък, краткият отговор бе: „Нищо. Постъпва във фонда на Радиото.“ А на въпроса ми не съществува ли практика тези записи да се издават на компактдиск или да бъ­дат публикувани на уебсайт, откъдето всеки да може да си ги купи, последва много по-краткият отговор: „Не.“ (Тук еквивалентът, този път в ли­тературата, би бил романът „Тютюн“ на Дими­тър Димов да бъде отпечатан, но да не бъде раз­пространен за продажба.) Отново това, което най-силно смайва всеки, който не живее посто­янно в тази действителност, е пълното безраз­личие и незаинтересованост от страна на хора и институции към плодовете на собствения им труд.

Повечето от записите на български произве­дения в архивите на БНР са документални, много често с компрометиращо звукозаписно качество, което е толкова жалко, защото ако един студент по музика в една, примерно западна консервато­рия реши да чуе запис на произведение на полски­те композитори Лютославски или Пендерецки, той най-вероятно ще има възможността да из­бира между поне два представителни студийни записа (на фирми като DECCA, EMI или Deutsche Grammophone) на почти всяка една тяхна твор­ба, докато ако същият студент реши да чуе запис на произведение на български композитор, той най-вероятно ще попадне на документален запис (ако такъв въобще съществува), който по-скоро ще убие, отколкото ще разпали у него интереса му към българската музика. Всъщност, най-тъж­ният момент в българската звукозаписна ин­дустрия, и тук говоря най-вече за дейността на БНР, е, че много от българските произведения са записани, но никой извън работния колектив на БНР не знае и не може да узнае какво точно е за­писано. Огромно количество от тези записи са все още на магнетофонна лента и макар че от няколко години непрекъснато получавам уверения от страна на служители в БНР, че дългоочаквана­та дигитализация на тези музикални съкровища върви с пълна сила, всеки един мой опит да получа по-подробна информация за реалните резултати от този процес пропада в зародиш.

Цели поколения български композитори не се преподават задълбочено в музикалните училища, музикалните академии и университетите в Бъл­гария, а само мимоходом се споменават от учи­тели и професори, като самите те се чувстват несигурни, защото как например да говорят ав­торитетно за операта „Прикованият Прометей“ на Лазар Николов, ако през месец март 1974 година са пропуснали (или като мен въобще не са били ро­дени) да видят легендарното и единственото до този момент изпълнение на живо на Добрин Пет­ков. Но аз осъзнавам, че нямам право да упреквам преподавателите, след като партитурите на много от нашите композитори са все още в ръ­копис и чакат момента на своето отпечатване дълги години след смъртта на техния автор. През последните две години имах възможност да ра­ботя с три от главните оркестри в София вър­ху творби на български композитори и за почти всяко едно от произведенията или нямаше парти­тура, или липсваше нотният материал на оркес­трантите, или някои от оркестровите партии бяха изгубени и в последния момент се налагаше спешно да бъдат изписани нови. С моя ансамбъл в Ню Йорк (Камерен ансамбъл „Ценов“), чиято основ­на мисия е изпълняването и популяризирането на българска музика, имах огромното желание преди три години да изпълня произведението на Кон­стантин Илиев „Темпи кончертати II“ за струнен оркестър и струнен квартет, но до този момент все още не мога да се добера до нотния матери­ал на произведението, като единственото, кое­то ми се казва вече три години, е: „Ще проверя“. Мисля, че тези моменти на пълно безсилие поне за мен са най-болезнени – когато разполагам с вели­колепен камерен ансамбъл, който е изцяло отда­ден на българската музика, но тази музика не ни се позволява да я изпълним.

Тук достигаме, може би до сърцевината на проблема – изключително окаяното положение, в което се намират архивите на редица български композитори класици. През ноември 2017 посетих дома на големия наш композитор Лазар Николов, за да се уверя лично от неговите наследници, че архивът му е предаден за съхранение и… каква бе изненадата ми, когато установих, че по-голямата част от творчеството на един от най-големите български композитори все още стоеше в шка­фовете на апартамента му цели 12 години след смъртта му. Нещата придобиха леко мистерио­зен характер, когато няколко дни по-късно се оба­дих на проф. Наташа Япова (заместник ректор на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и отличен специалист по съвременна и съвременна българска музика), която на моето съвсем случайно откритие възкликна с искрено изумление: „Но как така? Та ние всички знаем, че архивът на Лазар Николов е в Централен държа­вен архив!“ Много по-изумителен е случаят с архи­ва на Константин Илиев, който вече дълги години стои заключен в банков трезор и до него достъп има само един човек. Когато преди няколко месеца разговарях по телефона с г-жа Мария Принц (дъ­щерята на Константин Илиев и притежателка­та на авторските права върху творчеството му) за това какво тя възнамерява да предприеме за съхранението, описването и обнародването на архива на своя баща, тя ми отговори, че няма такива намерения и „който иска да види нещо от архива, може да ми се обади лично и аз ще го пусна да види, каквото му трябва“. Това е вече болезнено безсилие, което трудно може да се опише с думи – когато едно безценно културно съкровище стои дълбоко погребано и светът дори и не подозира за неговото съществуване, докато всички ние не спираме да говорим за криза в музиката и за пъл­ното изчерпване на музикалния материал откъм оригинални и свежи идеи. Но да завършим с може би най-фрапантния случай – мой приятел от Па­зарджик ми призна преди няколко месеца, че в една изоставена планинска вила е открил целия архив на известен наш композитор, ей така, изоставен на природните стихии. Това, което ме ужасява и в трите „архивни“ истории, не е безотговорност­та на наследниците (много от които очевидно нямат пълна представа за стойността на при­тежаваните от тях архиви), а пълната незаинте­ресованост от страна на всички тия гигантски държавни институции, чиято единствена цел е правилното съхраняване и опазване на национал­ното ни културно наследство.

За по-голямата част от българските компо­зитори няма написани книги, а за тези, за които