пълен с технологичен прогрес, са добрите исто­рии и нашата нужда да ги чуем. Всъщност статистиката показва, че 75% от клиентите на Storytel четат по­вече книги, откакто са се абонирали за на­шето приложение.

Кои са слуша­телите на ау­диокнигите?

Вярваме, че почти всеки ще може да на­мери нещо полезно или развлекателно за себе си. Услугата е предназначена за широка ау­дитория и ще намерите както наложили се автори, така и нови имена. Чисто технологично платфор­мата предлага филтър на съдържанието за деца, Kids mode, с него можете смело да дадете възмож­ност най-младите членове на семейството сами да подбират коя история да изслушат.

Каква е разликата в усещането да чуеш една книга и да я прочетеш?

Да чуеш историята е различно преживяване от това да прочетеш книга. Буквално слушаш как някой разказва история, както в най-древни вре­мена или както майките ни са чели приказки. Усе­щането е много лично и ти се свързваш с гласа на разказвача. Много от потребителите ни са много заети хора и аудиокнигата е възможност да „че­тем“, докато правим и други неща.

Смятате ли, че в България, където на прак­тика можеш ненаказуемо да споделяш чужди авторски текстове и музика, хората ще започнат да плащат за съдържание?

Виждаме го и на други пазари и сме сигурни, че качественото и разнообразно съдържание заед­но с удобството на технологията и достъпността на услугата, която е винаги в джоба ви, ще бъде забелязана и харе­сана от нашите кли­енти. Надявам се все повече хора да опи­тат услугата ни, за­щото знаем, че ще им хареса.

Какво съдържание предлага Storytel на клиентите си?

Съдържанието ни е най-разнообразно, за всяка възраст и лите­ратурен вкус. При нас можете да откриете българските класи­ци, съвременна лите­ратура от утвърдени български писатели, детски книжки, заглавия за самопомощ, психология, биография, история, трилъри и романтични истории. В секцията DOX предлагаме качествено журналистическо съдър­жание, включително и от списание „Артизанин“. Особено се гордеем със сериалите под бранда Storytel Original, написани специално за аудиоформата.

Кои са най-слушаните заглавия или авто­ри у нас? Кой е любимият жанр на слуша­телите?

Анализите на аудиторията ни по света показват, че всички обичат напрежението, криминалните и любовните истории и добре разказаните трилъри. Вкусовете на нашите слушатели, разбира се, при­личат на вкусовете на традиционните читатели на класическите книги. Често това са едни и същи хора.

Какво е бъдещето на книгите? Как ще из­глежда читателската/слушателска ауди­тория след 10–20 години?

Вярвам в светлото книжно бъдеще. Вярвам, че дигитализацията само ще направи литературата по-достъпна и привлекателна. Добре разказаната история винаги ще свързва хората.