Фрагмент от чернофигурен съд с изображение на главата на Орфей, ок. 470 г. пр. Хр., Simon, E. 1981. Die grichischen Vasen, München: fig. 180

Орфей свири на лира пред тракийски аристократи. Изображение върху кратер, открит в Гела, Южна Италия, изработен е от „художника на Орфей“, ок. 450 г. пр. Хр.

Фрагмент от мозайка с изображение на Орфей, който с музиката си подчинява животните и природата, гр. Адана, Турция, 4 в. сл. Хр., Tülek, F. 1998. Orpheus, The Magician.  Arkeoloji ve Sanat Yayınları: fig. 9.

Проф. д.и.н. Валерия Фол

e траколог, преподавател в УниБИТ и ръководител на Ин­ститута за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото на­следство. Институт за балка­нистика с център по тракология – БАН.

Високообразованият Страбон – географ, историк и етноопи­сател, е авторът, оставил най-много сведения за тракийската му­зика. Едно от тях гласи:

„Поради мелодията ,ритъма и инструментите се счита и цялата музика за тракийска и азиатска .Това е явно и от местата ,в които се почитат музите. Пиерия ,Олимп ,Пимпла ,Лейбетра в старо време са били тракийски места и планини ,а сега ги владеят македоните .И Хеликон са посветили на музите тия траки ,които населявали Беотия ,както са посветили там и Лей­бетрийските нимфи. Пък и тия ,които радеели за старата музика ,се считали траки като Орфей ,Музей ,Тамирис.“

От Теокрит е останало едно свидетелство, от което е видно, че музицирането на тракийските музиканти е имало особено зву­чене, най-вероятно в различен музикален лад. Той го назовава тра­кисти – по тракийски начин. Тракийското пеене с рефрен, според Страбон, е наричано титанизъм. То се отличавало от пеенето на другите и е наречено така заради особения звук. Въпреки тези изрич­ни свидетелства за тракийска­та музика, както и някои други, за които ще стане дума, в бъл­гарската наука за древността не е търсено звученето ù, а са коментирани само във връзка с Орфей и орфизма. Тъй като във всички култури музиката и ме­лодекламацията са съществен елемент на ритуалите, внима­нието на учените през послед­ните години е насочено към изя­сняване на функционалността на пространствата от гледна точка на звука. Това довежда в последните години до разви­тие на акустичната археоло­гия и археоакустиката – нови направления в научните изследвания на недви­жимите археологически ценности, особено на тези със сакрални функции. Учените си дават сметка, че фокусирането само върху матери­алното изражение на културата не може дори да подскаже един важен аспект на отминалия свят – магическите функции на звука. Затова археоакустичните изследвания са насочени с особено внимание към архитектурни прос­транства и светилища на открито, където вярващите чрез музика и мелодекламация общуват с божественото. Науката ви­наги се е интересувала от звука, защото космосът вибрира, а вибрациите са звуци. На 1 март 2009 г. проф. René Doyon от университета на Мо­нреал изнася лекция на тема „Космически ритми“ в рамките на най-големия Меж­дународен фести­вал за нова музика Musimars, проведен в Монреал. Профе­сор René Doyon е ас­троном. Той споделя с композиторите, че само заради кул­турни предразсъ­дъци ние предста­вяме космоса като изображение. Всеки елемент в Космо­са трепти и тези трептения могат да бъдат предста­вени като светлина (виждане) или чрез звук (музика).